ตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องก่อนการใช้งานโปรแกรม Time Attendance

ตั้งค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องก่อนการใช้งาน

สิ่งสำคัญอย่างยิ่งก่อนการใช้งานโปรแกรม TAS Time ก็คือการกำหนดค่าต่างๆบนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้อง เพราะถ้าหากกำหนดค่าบนเครื่อง PC ไม่ถูกต้องแล้ว โปแกรมจะไม่สามารถคำนวณหรือค้นหาเวลาเข้าออกจากเครื่องบันทึกเวลาได้

การตั้งค่า Regional options ในส่วนของ Time & Date เพื่อให้สามารถค้นหาเวลาเข้าออกได้

โดยสิ่งที่สำคัญและจำเป็นที่สุดก็คือการตั้งค่าของ รูปแบบวันที่ ผู้ใช้งานโปรแกรมจำต้องตั้งรูปแบบวันที่ ให้เป็น คริสต์ศักราช

ให้ทำการปรับค่า Time format ให้เป็น HH:mm:ss

ที่รายการ Date ให้ปรับเป็น คริสต์ศักราช และ Short date format เป็น dd/MM/yyyy โดยให้ทำการปรับตามค่านี้