คณะนิเทศศาตร์ และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP500 จำนวน 1 เครื่อง

list-tip500

คณะนิเทศศาตร์ และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่น TIP500 จำนวน 1 เครื่อง