การใช้งานโปรแกรมและเมนูต่าง ๆ และหน้าที่ ต่างๆ ภายในโปรแกรม

การใช้งานโปรแกรม TAS Attendance

ผู้ใช้งานสามารถเปิดโปรแกรมขึ้นมาโดยการเลือกที่ไอคอนตามรูป

รูปตัวอย่างโปรแกรมของ TAS Time โดยโปรแกรมในแต่ละเวอร์ชั่นอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามการอัพเดด แต่ลักษณะการทำงานของโปรแกรมก็ยังคงรูปแบบเดิมไว้โดยตลอด ทำให้ผู้ใช้สามารถเรียนรูปการใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

เมนูต่าง ๆ และหน้าที่ ต่างๆ ภายในโปรแกรม

ล้างฐานข้อมูล ใช้สำหรับล้างข้อมูลที่อยู่ในโปรแกรมบนคอมโดยข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในคอมจะหายหมด

ลบข้อมูลที่ไม่ใช้แล้ว ใช้หรับลบข้อมูลการเข้าออกที่อยู่ในโปรแกรม ในกรณีที่ใช้งานโปรแกรมมาหลายปี

สำรองฐานข้อมูล ใช้สำหรับสำรองฐานข้อมูลที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ควรสำรองไฟล์ไว้เป็นประจำ

ซ่อมแซมฐานข้อมูล กด ปุ่มนี้ บ่อยๆ เพื่อ ทำการ ซ่อมแซมและลดขนาดของฐานข้อมูล ที่ใช้อยู่

นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ ใช้สำหรับนำเอาไฟล์ที่ได้จากการ ส่งข้อมูลออกมาจากโปรแกรม เพื่อนำเข้ามาใช้งาน

ส่งข้อมูลออกเป็นไฟล์ ใช้สำหรับ ส่ง ไฟล์ของมูลการเข้าออก เพื่อนำเอาไปใช้งาน กับคอมฯเครื่องอื่น

ดึงข้อมูลจาก USB Disk เป็นเมนูที่ ใช้นำข้อมูล ที่ดึงมาจากเครื่องสแกนนิ้ว โดย USB Disk

จัดการ SMS เป็นเมนูที่ใช้ในการจัดการ SMS เพื่อให้แสดงบนเครื่องสแกนนิ้ว (ใช้ได้กับเครื่องบางรุ่น)

สลับผู้ใช้โปรแกรม ในกรณีที่มีการ กำหนด ผู้ดูแลโปรแกรม และต้องการสลับ การเข้าใช้โปรแกรม

ปิดโปรแกรม ปิดโปรแกรม เมื่อไม่ได้ใช้งาน

แสดงรายงาน

แสดงข้อมูลดิบ ใช้ค้นหาเวลาเข้าออก ที่ดึงจากเครื่อง โดยสามารถ Export เป็น Text ได้

คำนวณสรุปเวลาทำงาน ใช้สำหรับคำนวณเวลาเข้าออกงาน และแสดงออกมาเป็นรายงาน

บันทึกข้อมูลการใช้โปรแกรม เป็นหน้าที่ใช้ดูบันทึกการเข้าระบบ มาโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์

เพิ่มข้อมูลย้อนหลัง

ลงวันลาหยุดของ พนักงาน ใช้ลง วันลากิจ ลาป่วย หรือลาอื่นๆ ให้กับพนักงาน

เพิ่มข้อมูลเข้าออกย้อนหลัง ใช้ลงเวลาย้อนหลังให้กับพนักงานที่ลืมลงเวลาเข้าออก

ลงเวลาให้มาสายหรือออกก่อนได้ ใช้กำหนดวันเวลา ให้พนักงาน สามารถเข้างาน ออกงานได้ โดยไม่สาย

ตั้งค่าโปรแกรม สร้างแผนก ใช้สำหรับสร้างแผนก

ข้อมูลพนักงาน ใช้สำหรับ เพิ่ม ลบ แก้ไข ค้นหา ชื่อ หรือ กำหนด แผนก ให้กับพนักงาน

ตั้งผู้ดูแลโปรแกรม ใช้สำหรับ เพิ่ม ผู้ดูแลโปรแกรม

ตั้งตารางเวลา ใช้สำหรับ ตั้งตารางเวลา เพื่อ นำมาเป็นส่วนประกอบของการตั้งกะ

ตั้งกะ ใช้ รวม ตารางเวลา เข้าเป็น กะ เพื่อ ให้ สำหรับ ตั้งให้กับ พนักงาน

ตั้งตารางทำงาน ใช้ตั้งช่วงเวลาทำงาน หากไม่ตั้งตารางทำงานจะไม่สามารถคำนวณเวลาเข้าออกได้

เพิ่มวันหยุดประจำปี ใช้ตั้งวันหยุด ประจำปี เพื่อทำให้โปรแกรมไม่คำนวณในวันนั้นๆ

ตั้งกฎการคำนวณ ตั้งค่า โปรแกรม เกี่ยวกับหน่วยการคำนวณ การคิด OT เวลาสามาสายออกก่อน

เพิ่มประเภทวันหยุด ใช้เพิ่มประเภทของวันหยุด วันลา เข้าไปในโปรแกรม

เลือกฐานข้อมูล ใช้เลือกฐานข้อมูลของโปรแกรม หรือมีการใช้งาน ฐานข้อมูลผ่าน SQL Server

ตั้งรูปแบบการใช้โปรแกรม ใช้ปรับตามฟังชั่นพิเศษ เพิ่มเติมโดยใช้กับเครื่องที่มี ฟังชั่นรองรับเท่านั้น


เชื่อมต่อเครื่อง

เชื่อมต่อกับเครื่องสแกนนิ้ว ใช้เชื่อมต่อโปรแกรมกับเครื่องบันทึกเวลา

หยุดเชื่อมต่อ ใช้หยุดการเชื่อมต่อกับเครื่อง

ดึงบันทึกเข้าออกจากเครื่อง ใช้ดึงข้อมูลเข้าออกเครื่องบันทึกเวลามาไว้ที่คอม

ส่งลายนิ้วมือไปเครื่องสแกน ใช้ส่งข้อมูล ชื่อ ลายนิ้วมือ รูปภาพ กลับไปยังบนเครื่องบันทึกเวลา

ดึงลายนิ้วมือจากเครื่องสแกน ใช้สำหรับดึงลายนิ้วมือหรือข้อมูลกลับ มาสำรอง ไว้ที่คอมพิวเตอร์

ลบบันทึกเข้าออกบนเครื่องสแกนนิ้ว ใช้ลบเวลาเข้าออก เมื่อมีข้อมูลเข้าออกใกล้เต็ม

ตั้งค่าเครื่องสแกนนิ้ว ใช้ตั้งค่าต่างๆ ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือจาก เครื่อง คอมพิวเตอร์

ปรับเวลาให้ตรงกับคอม ใช้สำหรับ ปรับเวลา เครื่องสแกนนิ้ว ให้ตรงกับเวลาปัจจุบัน

ติดต่อ ไทม์ แอคเซส โซลูชั่น

[warning]เป็นส่วนที่แสดงรายละเอียดของโปรแกรม เกี่ยวกับ สิทธิ์ ความเป็นเจ้าของโปรแกรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง[/warning]

เมนูไอคอนบนโปรแกรม

ข้อมูลพนักงาน ดูข้อมูล และกำหนดรายละเอียดพนักงาน การย้าย แผนกของพนักงาน

ข้อมูลเข้าออก ดูข้อมูลเข้าออกของพนักงาน ตามวันเวลาที่เราระบุ สามารถพิมพ์ ส่งออกเป็น text  file ได้

รายงาน ดูรายงานการคำนวณ ตามตารางเวลาที่กำหนด  ทั้ง โอที การขาด ลา มาสาย ต่างๆ  สรุปให้แต่ล่ะคนแต่ล่ะแผนกเป็นตาราง และสามารถส่งออกเป็น EXEL และ  Text File  ได้ด้วย

เพิ่มเครื่องสแกน เพิ่มเครื่องบันทึกเวลาลงไปในระบบ โดยจะมีชนิดการเชื่อมต่อแยกย่อยกันไปตามรุ่น

ลบเครื่องสแกน เป็นการลบเครื่องสแกนที่ไม่ได้ใช้ออก

เชื่อมต่อ เป็นการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องสแกนกับคอมพิวเตอร์ เพื่อดึงข้อมูลต่างๆ                                                                                                 

หยุดเชื่อมต่อ เป็นการหยุดารเชื่อมต่อระหว่างเครื่องสแกนกับคอมพิวเตอร์

อัพเดดโปรแกรม เป็นการโหลดโปรแกรมเพื่ออัพเดดโปรแกรม

ปิดโปรแกรม เป็นการปิดเพื่อออกจากโปรแกรมเมื่อไม่ใช้งาน