การตั้งค่าเครื่องสแกน

การตั้งค่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือในโปรแกรม Time Attendance

เมื่อคลิก ขวา ที่ตัวเครื่อง จะพบกับ เมนู รายการย่อย สำหรับตั้งค่า

เลือกทั้งหมด เป็นการเลือกเครื่องสแกนทั้งหมด

เชื่อมต่อเครื่อง เป็นการเชื่อมต่อเครื่องที่เลือก

หยุด เชื่อมต่อ เป็นการหยุดการเชื่อมต่อเครื่องที่กำลังเชื่อมต่ออยู่ขณะนั้น

ดึงเวลาเข้าออก เป็นการดึงเวลาการเข้าออกจากตัวเครื่องสแกนมายังโปรแกรมในคอมพิวเตอร์

ตั้ง Format Text File เป็นการตั้งค่า Text File ข้อมูลที่จะนำไปใช้งาน ว่าจะให้เป็นไปในรูปแบบใด

เพิ่มเครื่องสแกน เป็นการเพิ่มเครื่องสแกนที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

ปรับเวลา เป็นการกรับเวลาเครื่องสแกนให้ตรงกับเวลาในเครื่องคอมพิวเตอร์

Refresh เป็นการปรับให้สถานะเป็นปัจจุบัน

ระงับการใช้งานเครื่อง เป็นการหยุดสถานะการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับเครื่องสแกน

ให้เครื่องใช้งาน เป็นการให้สถานะการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับเครื่องสแกนกลับมาใช้งาน

กำหนดค่า เป็นการเข้าไปจัดการค่าต่างๆ ของเครื่องสแกน