Ten Cate-Union Protective Fabrics Asia Ltd., ติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตู รุ่น TIP F802

Ten Cate-Union Protective Fabrics Asia Ltd., สั่งซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดปิดประตูอ่านบัตรไ้ด้ รุ่น  TIP F802 เพื่อควบคุมและบันทึกการผ่านเข้าออกประตูติดตั้งใช้งาน  พร้อมเพิ่มฟังชั่นอ่านบัตร Proximity 125khz  ทำให้ระบบสามารถสแกนทั้งนิ้วมือ และอ่านบัตรได้ เครื่องรุ่นนี้เป็นแบบบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานพร้อมทั้งมีฟังค์ชั่น เปิด-ปิดประตูร่วมด้วย ซึ่งระบบAccess Control นั้น สามารถล็อคความปลอดภัยได้ดีกว่ากลอนธรรมดาทั่วไป ลูกค้าจึงวางใจเลือกใช้บริการจากเรา